Not logged in  –  click here to log in

Foreningen

Bag den almindelige Ultimate træning er Spinners en forening. Dets grundlag er derfor foreningens vedtægter, og den daglige styring foretages af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling.

Spinners bestyrelse udgøres af:

Formand: Thomas V Vestergaard
Kasserer: Sebastian Kjærgaard
Medlem: Nikolas Angelou
Medlem: Kees Iggy Daan van der Veer
Medlem: Freja Eriksen
Træner: Daniel Gerlach

Vedtægter for Copenhagen Ultimate Spinners

§1. Foreningens navn er Copenhagen Ultimate Spinners, tidligere Uidentificerede Flyvende Frisbees oprettet d. 16. maj 1999. Dens hjemsted er Københavns kommune.

§2. Foreningens formål er at skabe rammer for udøvelsen af Ultimate. Endvidere er det foreningens formål ved idræt og anden kulturel virke, at styrke det frivillige foreningsarbejde for at fremme den folkelige oplysning.

§3. Foreningen er tilknyttet DGI Storkøbenhavn og er dermed undergivet amtsforeningens vedtægter. Endvidere er foreningen tilknyttet Dansk Frisbee Sport Union (DFSU) og undergivet DFSUs vedtægter og bestemmelser.

§4.
1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af 3-5 personer, herunder en formand, næstformand, kasserer samt eventuelt yderligere to bestyrelsesmedlemmer.
2. Bestyrelsesmedlemmer vælges direkte på generalforsamlingen for en 1-årig periode.
3. Bestyrelsen udgør den daglige ledelse af foreningen.
4. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen der er fyldt 18 år.

§5.
1. Alle med interesse for frisbeesporten kan optages som medlem.
2. Foreningens medlemmer har ret til at deltage i træning indenfor Ultimatesporten arrangeret af foreningen selv.
3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem med 4/5 flertal. Meddelelse om absolut eksklusion skal gives øjeblikkeligt til det pågældende medlem.
4. Det ekskluderede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
5. Eksklusionen skal forelægges til endelig afgørelse med ¾ flertal på den førstkommende generalforsamling.

§6.
1. Foreningens kontingent for alle typer af medlemskab fastlægges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
2. Kontingentændringer kan vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.

§7.
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1. april og indkaldes skriftligt med mindst to ugers varsel.
3. Alle medlemmer af foreningen har stemmeret på generalforsamlingen.
4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden hænde senest fem dage før generalforsamlingens afholdelse.
5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Aflæggelse af formandens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse i henhold til § 4.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Drøftelse af budget og fastlæggelse af kontingent
8. Eventuelt.
6. Dirigenten fastlægger afstemningsmetoden, dog kan ethvert medlem af foreningen kræve skriftlig afstemning.
7. Generalforsamlingen træffer beslutning med almindeligt stemmeflertal. Dog kræves ¾ flertal til ændring af vedtægterne, og eksklusion af medlemmer skal ske i henhold til § 5.
8. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af formanden efter ønske fra bestyrelsen eller 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden skal fremgå af indkaldelsen.

§ 8.
1. Regnskab føres af kassereren og revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
2. Foreningens regnskabsår går fra d. 1. januar til d. 31. december. Årsregnskab skal være revisoren i hænde minimum 3 uger før generalforsamling og skal offentliggøres for medlemmerne med udsendelsen af dagsorden minimum 4 dage før generalforsamling.

§ 9.
1. Foreningen kan kun opløses når ¾ af deltagerne i to generalforsamlinger med 4 ugers mellemrum stemmer herfor.
2. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Københavns kommune.

Copenhagen Spinners

Copenhagen Ultimate Spinners is an Ultimate Frisbee club based in Copenhagen.

Our goal is having fun, practice hard and play a lot of tournaments together. We focus on playing Mixed ultimate!

For more information, write to or visit our Facebook page, visible on the left.